Over Doof Talent

Er is een tekort aan werkkrachten en dat creëert spanning en krapte op de arbeidsmarkt.
De lange lijst van knelpuntberoepen en het grote aantal vacatures dat niet ingevuld raakt,
zijn een grote zorg voor bedrijfsleiders en ondernemers. Dankzij een goede omkadering en
redelijke aanpassingen kunnen doven en slechthorenden perfect meedraaien op de werkvloer.
Doof Talent optimaliseert kansen van doven en slechthorenden op de arbeidsmarkt.

Doof Talent bouwt bruggen

Doof Talent is een dienstverlening van Doof Vlaanderen die de talenten van doven en slechthorenden op de arbeidsmarkt wil versterken. Wij slaan bruggen tussen dove en slechthorende personen, teams, werkgevers, tolken Vlaamse Gebarentaal en arbeidsbemiddelingsdiensten.

We verlagen de drempel voor het solliciteren, verbeteren de toegang tot tewerkstelling en willen ervoor zorgen dat dove en slechthorende collega’s vlot kunnen communiceren en functioneren op het werk.

Wil je meer informatie over onze
dienstverlening

Download onze brochure

Innovatief en emanciperend aanbod

Doof Vlaanderen, de Vlaamse koepelorganisatie van dovenverenigingen, nam samen met VDAB en de Vlaamse Overheid het initiatief om een innovatief en emanciperend dienstaanbod te ontwikkelen voor dove en slechthorende werkzoekenden en werknemers. Het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, de antidiscriminatiewetgeving en de rechten van de Vlaamse Gebarentaligen liggen aan de basis van de dienstverlening van Doof Talent.

Dove en slechthorende werkzoekenden en werknemers ervaren nog te veel talige, sociale, psychologische en fysieke barrières. Daarnaast ervaren zij ook drempels in communicatie met arbeidsbemiddelaars, jobcoaches en ondersteuningsdiensten. Dankzij ervaringskennis en wetenschappelijk onderbouwde expertise kan Doof Talent helpen om die hindernissen te overwinnen. Het gebarentalige team van Doof Talent wil niet alleen inspirerend zijn voor werkzoekenden en werknemers, maar ook vertrouwen geven aan werkgevers en professionals die werken met dove en slechthorende personen. Werkgevers en professionals komen bij Doof Talent immers al meteen in contact met dove en slechthorende professionals. Ze kunnen daardoor direct ervaren hoe communicatie vlot en efficiënt kan verlopen.

Op weg naar inclusieve ondernemingen

Het expertisecentrum van Doof Talent is van onschatbare waarde voor iedereen die zich engageert voor inclusief ondernemen. Het documenteert en ontsluit goede praktijkvoorbeelden van tewerkstelling van dove en slechthorende werknemers. Daarnaast informeert het expertisecentrum via brochures rond Solliciteren, Inclusief Communiceren en Redelijke Aanpassingen. Sensibilisering en proactief werken zijn immers de sleutel voor een optimale tewerkstelling van dove en slechthorende personen.

Contacteer ons voor meer informatie

Contact